• Yellow Line

  Nhà ở an sinh XH Định Hòa → ĐHQTMĐ → Nhà ở an sinh XH Định Hòa (No.66)

  Bus Stop Name Time-table
  Nhà ở an sinh xã hội Định Hòa Open PDF
  Đại học Quốc tế Miền Đông – Trạm số 3 Open PDF
  Đại học Quốc tế Miền Đông – Trạm số 2 Open PDF
  Đại học Quốc tế Miền Đông – Trạm số 1 Open PDF